شرکت توزیع نیروی برق منطقه ای خراسان رضوی

آموزش مدیریت به روش کوچینگ برای مدیران شرکت توزیع نیروی برق منطقه ای خراسان رضوی

 

coaching-customer

شرکت توزیع نیروی برق منطقه ای خراسان رضوی

تجزیه و تحلیل ترافیک شرکت دیاکو