مدیر مجتمع پتروشیمی امیرکبیر-ماهشهر

جناب آقای مهندس سعید سلیمانی

برای رسیدن به فرهنگ سازمانی مناسب آموزش هایی لازم است ولی به تنهایی کافی نیست، با استفاده از کوچینگ می توان ضمن تغییر تگرش از آموزش های دریافتی بهره برداری نمود.

 

coaching-customer2

مدیر مجتمع پتروشیمی امیرکبیر-ماهشهر

جناب آقای مهندس سعید سلیمانی