تقویم آموزشی

 • فروردین 98

  دوره آنلاین کوچینگ سطح 1
  دوره آنلاین کوچینگ سطح 2

 • اردیبهشت 98

  دوره آنلاین کوچینگ سطح 1
  دوره حضوری تیم سازی و شبکه سازی به روش کوچینگ در مشهد
  دوره آنلاین برند سازی شخصی برای مشاوران

 • خرداد 98

  دوره آنلاین کوچینگ سطح 2
  دوره آنلاین کوچینگ سطح 3
  همایش حضوری برندسازی شخصی در مشهد
  کارگاه حضوری بازاریابی و فروش در مشهد